Adressändring

Du gör själv din adressändring.
Via adressändring.se kan du både flyttanmäla och får din post eftersänd.

Hemförsäkring

Glöm inte att teckna hemförsäkring. Det är ett bra skydd för både dig själv och ditt hem.
Den skyddar dig mot ekonomiska förluster vid inbrott, översvämning, brand eller om något inträffar där du blir skadeståndsskyldig.
Hyresvärdens fastighetsförsäkring täcker inte din egendom.

Inflyttning

Du har tillträde till lägenheten kl. 12:00 den dag hyresavtalet börjar gälla.
Om denna dag är en lördag, söndag eller annan helgdag har du tillgång till lägenheten kl. 12:00 nästkommande vardag.

Om du har kommit överens med en hyresgäst att flytta in innan tillträdesdagen, informera alltid vårt förvaltningskontor.

Lägenhetsbesiktning

Lägenheten är besiktigad med den avflyttade hyresgästen innan du flyttar in i din lägenhet.
Du är välkommen att kontakta förvaltningskontoret om du har några frågor gällande besiktningen.

Teckna elavtal

Alla hyresgäster ansvarar själv för att teckna och avsluta abonnemang för hushållsel.

Försenad hyra

Betalas inte hyran i tid skickar vi påminnelse och därefter inkassokrav. Det tillkommer även kravavgifter.
Om du inte betalar inkassokravet skickas ärendet vidare till kronofogden för ansökan om betalningsföreläggande och avhysning.
Du riskerar därmed att få en betalningsanmärkning och bli av med ditt hyreskontrakt.
Vi rekommenderar att du kontaktar oss omgående om du av någon anledning skulle ha problem att betala hyran i tid.

Hyresinbetalning

Hyran betalas i förskott, senast den sista vardagen före varje kalendermånads utgång.
Exempel: hyran för februari månad ska vara betald senast den sista vardagen i januari månad.
Förvaltningen skickar ut hyresavierna kvartalsvis, en hyresavi för varje månad.

Avflyttningsbesiktning

Kontakta vårt förvaltningskontor i god tid för att boka en avflyttningsbesiktning. Lägenheten besiktigas vanligtvis när den är tom och städad. Innan du flyttar ut ska lägenheten och de förrådsutrymmen som hör till lägenheten städas ordentligt. Läs gärna vår checklista för flyttstädning som skickas med när vi bekräftat er uppsägning. Om lägenheten inte är ordentligt städad kan du debiteras för städkostnaden. Grovsopor, kasserade möbler, etc. får inte placeras i fastighetens utrymmen.  Det är varje boendes eget ansvar att bortforsla grovsopor. Hål i väggar ska återställas på ett fackmannamässigt sätt.

Lägenhetsvisning

Du är skyldig att visa lägenheten för nya intressenter samt hålla lägenheten tillgänglig för besiktning. Om du inte är tillgänglig under uppsägningstiden måste du se till att någon annan kan visa lägenheten.

Nyckelinlämning

Samtliga nycklar till lägenheten ska lämnas till vårt kontor i Malmö, senast kl. 12:00 på avflyttningsdagen. 
Om hyresavtalet slutar att gälla på en helgdag ska nycklarna lämnas senast kl. 12:00 påföljande vardag.

Elavtal

Alla hyresgäster ansvarar själv för att teckna och avsluta abonnemang för hushållsel.

Uppsägning

Uppsägning ska ske skriftligen senast vid det månadsskifte som infaller tre månader före önskad avflyttning.
Uppsägningen avser 3 kalendermånader. 
Om du exempelvis vill lämna din lägenhet den 1 november, ska lägenheten sägas upp senast den sista juli.

Uppsägningstid för ett dödsbo är 1 kalendermånad, under förutsättning att uppsägningen är
Förvaltningen tillhanda inom en månad från det att dödsfallet inträffat. Om uppsägning med
underskrifter enligt nedan inkommer senare, gäller 3 månaders uppsägning.

Uppsägningen måste vara skriftlig och underskriven av kontraktsinnehavare. Blankett för uppsägning finns här
Om lägenheten är ett dödsbo hittar du rätt blankett mejla oss för information.

Det går bra att mejla in uppsägningsblanketten till info@forvaltningen.se.  Alternativt kan blanketten skickas till Förvaltningen AB
Glöm inte att ange dina person- och kontaktuppgifter där vi enklast kan nå dig.

UTHYRNINGSPOLICY FÖR BOSTÄDER

Alla är välkomna att söka lägenhet hos oss. Vi förvaltar ett stort antal lägenheter på uppdrag av olika fastighetsägare.

Vi har inte någon bostadskö eller något poängsystem. Under förutsättning att alla grundkrav och sökvillkor nedan är uppfyllda görs en helhetsbedömning där vi tar hänsyn till hur länge du varit sökande, samt hur väl dina uppgifter och önskemål i intresseanmälan matchar med fastigheten och lägenheten. Målet är att du som flyttar in i en lägenhet vi förvaltar ska trivas och bo kvar länge. Vi förbehåller oss rätten att fritt välja bland våra sökande till lediga lägenheter.

För att bli aktuell som hyresgäst hos oss ställer vi ett antal grundkrav

 • Sökande måste ha fyllt 18 år för att teckna hyresavtal.
 • Du ska ha godtagbar inkomst i förhållande till hyran. Inkomsten före skatt ska vara cirka tre gånger hyran.
 • Du ska ha en fast inkomst i form av anställning, pension, sjukpension, CSN, och/eller eget företag.
 • Vi kan komma att begära borgenär i de fall du inte har en tillsvidareanställning eller har CSN. Vid taxerad inkomst i annat land kan vi begära borgensman eller deposition.
 • Du ska kunna styrka alla inkomster genom intyg från arbetsgivare eller motsvarande. Vid arbete ska minst de tre senaste månaders lönespecifikationer redovisas.
 • Du får inte ha några betalningsanmärkningar.
 • Du ska ha goda boendereferenser från tidigare hyresvärdar eller på annat sätt kunna styrka goda referenser.
 • Antalet personer i hushållet ska vara rimlig i förhållande till lägenhetens planlösning och storlek. För att förhindra osunda boendeförhållanden begränsar vi därför antalet boende i lägenheten enligt följande:
  • 1 rum och kök max 2 personer
  • 2 rum och kök max 3 personer
  • 3 rum och kök max 4 personer
  • 4 rum och kök max 6 personer
  • 5 och 6 rum och kök max 8 personer
 • Lägenheten ska vara avsedd som huvudsaklig bostad och folkbokföringsadress.
 • Du avser att teckna en hemförsäkring.

Våra sökvillkor  

 • För att bli aktuell för en specifik lägenhet krävs att du har registrerat dig som sökande och lämnat intresseanmälan för lägenheten på vår hemsida. Vi godtar inga ansökningar via telefon eller e-mail.
 • För att anses vara aktiv på Min Sida behöver du logga in minst var sjätte månad. Om du inte loggar in under sex månader raderas ditt konto.
 • Du kan max vara sökande på fem lägenheter samtidigt.
 • Om du har varit på visning vid fem tillfällen och tackat nej till alla lägenheter prioriterar vi andra sökande.
 • När du blivit tilldelad en lägenhet nollställs ditt registreringsdatum och vid nästa inloggning genereras ett nytt registreringsdatum.
 • Ditt registreringsdatum är personligt och kan inte överlåtas till någon annan.
 • Om du inte kommer till bokade visningar vid upprepade tillfällen eller till avtalad kontraktsskrivning riskerar ditt sökandekonto att spärras i sex månader.

Riktlinjer om du bor i en fastighet vi förvaltar och vill söka ny lägenhet

 • Vi förvaltar fastigheter åt olika fastighetsägare och det finns ingen automatisk förtur för dig som bor i en fastighet vi förvaltar.
 • Det finns inte något internt kösystem för redan boende hos oss och det är samma intresseanmälan som gäller för boende som icke-boende.
 • För att vara aktuell som sökande gäller samma grundkrav och sökvillkor som för andra sökande. Utöver det gäller följande:
 • Du ska ha haft förstahandskontrakt i minst 12 månader i nuvarande lägenhet samt varit folkbokförd i lägenheten de senaste 12 månaderna.
 • Du ska ha betalt hyran i tid och inte stört dina grannar.
 • Du har inte några obetalda skulder eller andra oreglerade förhållanden till hyresvärden.
 • Besiktning ska göras av nuvarande lägenhet före avtalsskrivning av ny lägenhet.
 • Du har tre kalendermånaders uppsägningstid.

För att vi ska bevilja att din lägenhet ska få hyras ut i andra hand är det viktigt att det finns ett beaktansvärt skäl. Ett sådant skäl kan exempelvis vara att du ska studera eller arbeta på annan ort med långt pendlingsavstånd, eller om du ska prova på samboboende.

Vid studier på annan ort/utomlands ska du skicka kopia på antagningsbesked. Viktigt att här framgår startdatum samt hur länge studierna ska fortlöpa.

Vid arbete på annan ort/utomlands ska du skicka kopia på anställningsbevis där det framgår när tjänsten påbörjas och hur länge den ska fortlöpa.

Vid prövning av samboboende ska du kunna uppvisa vilken din kommande folkbokföringsadress blir.

Blankett för ansökan om andrahandsuthyrning finns här. 

Du måste få ett skriftligt godkännande från oss för att hyra ut lägenheten i andrahand. I annat fall kan detta föranleda till uppsägning av hyreskontrakt då detta anses som olovlig andrahandsuthyrning. Vi skickar ett trepartsavtal till dig som ska undertecknas av oss, dig som förstahandshyresgäst samt andrahandshyresgästen.

Om du bor utomlands eller inte har möjlighet att sköta dina åtaganden under tiden du hyr ut i andra hand behöver du skriva en fullmakt för att någon ska företräda dig i allt som gäller din hyreslägenhet. Vi vill ha en kopia på det kontrakt du tecknar med din andrahandshyresgäst.

Det är du som förstahandshyresgäst som ansvarar för att hitta någon att hyra ut lägenheten till.

Tänk på att det är du som förstahandshyresgäst som bär ansvar för lägenheten, att hyresinbetalningarna sker i tid samt att lägenheten inte missköts.

Hur lång tid tar det innan jag får besked om min ansökan?

Handläggningstiden är ca 4-6 veckor från den dag vi har mottagit din ansökan.

Tänk på att din ansökan ska vara godkänd av oss innan du hyr ut din lägenhet i andrahand. Viktigt även att tänka på är att skicka in ansökan i god tid.

Hur länge får jag hyra ut lägenheten?

Vi godkänner kortast tid 6 månader. Varje ansökning prövas enskilt.

Uppsägning av hyreskontrakt

Du kan säga upp ditt hyreskontrakt under pågående andrahandsuthyrning. Uppsägningstiden är 3 kalendermånader.

Vi beviljar inte uthyrning av lägenhet i andrahand under uppsägningsperioden.

Andrahandshyresgästen har inte någon rätt att ta över hyreskontraktet efter hyrestidens utgång.

Lägenhetsbyte

För att vi ska bevilja ett lägenhetsbyte är det viktigt att det finns ett beaktansvärt skäl. Ett sådant skäl kan exempelvis vara förändrad inkomst som innebär att du behöver sänka dina boendekostnader, studier eller arbetsplats som befinner sig bortom rimligt pendlingsavstånd eller slutligen förändrade familjeförhållanden som föranleder att du kan komma till att behöva större/mindre eller billigare bostad.

Blankett för ansökan om lägenhetsbyte finns här. 

Hur lång tid tar det innan jag får besked om min ansökan?

Handläggningstiden är ca 6-8 veckor från den dag vi har mottagit din ansökan.

Tänk på att din ansökan ska vara godkänd av oss innan bytet sker. Viktigt även att tänka på är att skicka in ansökan i god tid.

Vad ska ansökan innehålla?

Vid studier på annan ort ska du skicka kopia på antagningsbesked. 

Vid arbete på annan ort ska du skicka kopia på anställningsbevis.

Vid ekonomiska skäl eller förändrade familjeförhållanden ska du beskriva ditt behov av den nya bostaden.

Vi behöver få in information om bytesparten, det vill säga den person som du avser att byta lägenhet med. Vi behöver få kopia av bytespartens anställningsavtal/intyg där inkomstuppgifter framgår. Vi behöver även kopia på bytespartens nuvarande hyreskontrakt samt personbevis från Skatteverket.

Hur går jag tillväga om vi är mer än två som ska byta lägenhet?

Det är viktigt att det framgår tydlig information i ansökan om vem som ska byta med vem. Detta kan redogöras i form av en ritning/skiss eller en beskrivning i textform. 

Vad händer om jag sagt upp mitt hyreskontrakt och bytet inte blir godkänt?

Om bytet inte skulle godkännas så är uppsägningen inte giltig.

När kan bytet ske från det att bytet har blivit beviljat?

När vi, liksom den andra hyresvärden har godkänt bytet, så kommer vi i samråd med dig att komma överens om att önskat inflyttsdatum.

Kan jag byta min lägenhet mot en som ligger som ligger publicerad på hemsidan?

Du kan inte byta din lägenhet mot en som ligger publicerad på hemsidan. Är du intresserad av att flytta till en ny bostad måste du göra en intresseanmälan på vår hemsida där alla andra också söker lägenheter hos oss.

Besiktning

Innan bytet sker ska det göras en slutbesiktning av lägenheten. Slutbesiktning bokar man genom att ringa kontoret på 040 – 51 91 90 
eller via e-mail til info@forvaltningen.se

Nycklar

All nyckelhantering sker på vårt kontor. Nyckelkvittens ska ifyllas som redovisar att hyresgäst har varit hos oss för att hämta/lämna nycklar. 

Överlåtelse

Eventuell överlåtelse av hyreskontraktet regleras genom hyres-, sambo- och äktenskapslag.

Inflytt

När du hämtar ut nycklar får du skriva på en nyckelkvittens för att kunna visa vad du tagit emot. Om nycklarna lämnas över direkt av den avflyttande hyresgästen är det mycket viktigt att inflyttande hyresgäst snarast visar upp och kvitterar samtliga nycklar på vårt kontor. Detta för att undvika att fel hyresgäst debiteras för eventuellt saknade och/eller felmärkta nycklar vid avflyttning.

Utflytt

All nyckelhantering sker på vårt kontor. Observera att samtliga nycklar, inklusive de som du beställt via Förvaltningen eller valt att kopiera upp själv, ska återlämnas när hyreskontrakt löper ut.

Nycklar som är beställda via oss kommer inte återbetalas.

Nycklar som inte återlämnas vid hyreskontraktets utgång kommer debiteras.

Borttappad nyckel

Blir du av med en nyckel ansvarar du själv för att kontakta auktoriserad låssmed som hjälper dig att öppna dörren. Förvaltningen har inga huvudnycklar och kan således inte vara behjälpliga i detta.

Du står själv för kostnaden för låssmedens arbete. Du kan välja att beställa extra nycklar alternativt att göra ett låsbyte. Väljer du att beställa extra nycklar kommer du oavsett att bli debiterad för ett låsbyte ifall du flyttar ut från lägenheten. Detta för att alla originalnycklar som du kvitterade ut inte längre finns kvar.

Vill du beställa låsbyte eller extranycklar tar du kontakt med vårt kontor. Du står själv för denna kostnad. 
Vi förbehåller oss rätten att ta ut olika kostnader för låsbyte beroende på cylindertyp och årsmodell.

Kontakta ditt försäkringsbolag för att se ifall de kan hjälpa till med kostnaden.

Exempel på kostnader:

Nyckel: 250 – 500 kr

Tagg: 250 – 500 kr

Låsbyte: 2000 – 5000 kr

Skötsel av bostaden

Du ansvarar för din lägenhet från den dag du flyttar in till dagen du flyttar ut. Var aktsam om din lägenhet och fastighetens övriga utrymmen under boendetiden.Använd inte starka rengöringsmedel på lägenhetens golv. Dammsug i första hand och torka vid behov av golven med en lätt fuktad trasa och milt rengöringsmedel. 

Tapeter med en yta av plast tål försiktig rengöring med fuktad trasa. Tapeter av annat material bör endast dammtorkas.

Torka av ventilationsanläggningen och diska eventuella galler med jämna mellanrum.

Håll kökets fläkt, filter och ventiler rena. Fettbeläggningar på dessa ökar brandrisken.

Torka bort fettfläckar och smuts från spishällen och ugnen efter användning. Städa bakom regelbundet bakom spisen.

Rengör avloppet med jämna mellanrum för att undvika stopp. Tänk också på att inte spola ner något som kan orsaka stopp i avloppet.

Vi besiktigar lägenheten vid avflyttning. Vid onormalt slitage i din lägenhet kan du bli ersättningsskyldig.

Renovering

Om du har frågor gällande renoveringar i din lägenhet är du välkommen att kontakta förvaltningskontoret. Vi utför oftast en besiktning för att avgöra renoveringsbehovet.

Du har som hyresgäst själv rätt att utföra ytskiktsrenoveringar, målningar och tapetsering, om detta görs fackmannamässigt. Färgerna ska vara acceptabla för gemene man, ljus och neutrala. Om arbetet inte är fackmannamässigt utfört eller om du till exempel valt för extrema färger så kan du bli ersättningsskyldig för återställning av lägenheten. 

Kontakta vårt förvaltningskontor innan du börjar.

Felanmälan

Om du vill anmäla ett fel i din lägenhet gör du det lättast via felanmälan. Du kan också kontakta oss på våra telefontider.

Montering på väggarna

Väggarna i lägenheten kan vara av olika material. I butiker finns olika typer av väggkrokar och skruvar speciellt anpassade till olika väggmaterial. Du får inte själv göra hål i kakelplattor, då kaklet lätt kan spricka och fukt komma in bakom kaklet. Använd självhäftande krokar eller be en fackman om hjälp.

Disk och tvättmaskin

I vissa lägenheter är det möjligt att installera disk- och/eller tvättmaskin. Kontakta oss innan du beslutar om installation. Du ansvarar själv för att installationen utförs fackmannamässigt och är därmed ansvarig om skador skulle uppstå på grund av felmontering.

TRIVSELREGLER

En hyresgäst har i enlighet med gällande hyreslagstiftning långtgående rättigheter men även vissa skyldigheter som direkt påverkar boendet. Det handlar bl. a om att visa sådan hänsyn till grannarna att dessa inte blir störda. Man måste alltid sköta sitt boende så att man ”iakttar sundhet, ordning och gott skick” – det är lagens formulering. Som hyresgäst skall man också se till att övriga hushållsmedlemmar, gäster m fl. följer de ordningsregler som finns.

För att uppfylla hänsynstagande till grannarna förbinder sig hyresgästen att följa nedanstående ordningsregler. Bestämmelserna är inte fullständiga. Det innebär att även sådant som inte nämns här kan medföra att man stör sina grannar på ett otillåtet sätt eller på annat sätt missköter sitt boende.

Hyresgästen förbinder sig…

att inte spela musik så att störningar uppkommer för kringboende

att inte spika eller borra i väggar eller dylikt under kvällar och nätter

att nattetid undvika störande vattenspolning

att undvika att använda hushållsmaskiner (dammsugare, tvätt- och diskmaskiner) under sena kvällar och helger

att inte placera föremål i entré, trapphus, vinds- eller källargångar

att ha tillsyn över eventuella husdjur så att dessa inte skadar eller förorenar lekplatser, trädgårdsytor eller utrymmen i huset. Husdjur får heller inte springa lösa eller orsaka störande ljud

att inte utan särskilt tillstånd från Förvaltningen sätta upp parabolantenner, utomhusantenner, skyltar, markiser eller dylikt

att inte grilla på balkong, altan eller i närheten av huset

att inte placera blomlådor eller dylikt på utsidan av balkong- eller altanräcke där det kan innebära risk för skador för andra personer eller deras egendom

att inte damma och/eller rista mattor eller dylikt ut från fönster, balkong- eller altanräcke

att inte röka i fastighetens allmänna utrymmen eller i direkt anslutning till entrédörr

Se till att entrédörren går i lås efter dig vid in- och utpassage till huset. Detta är ett enkelt sätt att hålla kylan ute under vintertid samt att minska risken att få objudna gäster.

Det är inte tillåtet att förvara cyklar eller annat gods utanför era lägenhetsdörrar, i källargångar, trapphus, våningsplan eller entréplan. Det är inte tillåtet att ställa personliga tillhörigheter i allmänna utrymmen. Dels av brandskäl vid en eventuell utrymning, dels av renhållningsskäl.

Observera att trappan är utrymningsväg, den måste vara framkomlig!

Placera dina dörrmattor innanför lägenhetsdörren och inte utanför (utgör hinder för städning).

Störning

Att bo i ett flerfamiljshus innebär att det är viktigt att man respekterar sina grannar och visar hänsyn. Det går att förebygga mycket osämja och missförstånd genom att kommunicera. Meddela grannarna om du ska ha fest och spika och borra inte sent på kvällarna. Det är ditt ansvar att inte dina gäster stör andra, oavsett om de befinner sig i lägenheten eller fastighetens allmänna utrymmen. 

Vissa ljud får man som boende helt enkelt acceptera, ljud från TV-apparater och småbarn som låter. 

Upplever du dina grannar som störande, ta i första hand kontakt med den eller dem. Kanske ni kan diskutera er fram till en lösning som passar alla parter. I andra hand kontaktar du vårt förvaltningskontor på 040-930350 

Om störningen är allvarlig och sker efter kontorstid kontakta vår jourtjänst. 

Om det är akuta störningar där någon verkar vara i fara kontakta 112. 

Vatten

Vatten ingår i hyran. Vi uppskattar om ni hushåller med vattnet i möjligast mån. Kontakta vårt servicekontor om kranar eller WC-stolar läcker eller står och droppar. Undvik att diska under rinnande vatten.

El

Alla hyresgäster ansvarar själv för att teckna och avsluta abonnemang för hushållsel.

Förråd

Tänk på att inte förvara stödbegärlig eller ömtålig egendom i ditt källar- eller vindsförråd. Skydda dig själv och dina grannar för brand. Miljö- och brandfarliga ämnen får inte finnas i förrådsutrymmena. Det kan förekomma fukt i källarförråd. Förvara därför inte föremål direkt mot golv eller vägg.

Balkong

Njut av din balkong, men ta även hänsyn till övriga boende. Blomlådor ska hänga på insidan av räcket. Skaka inte mattor eller annat på balkongen. Det är inte tillåtet att grilla eller elda på balkongen. Kasta inte ner fimpar och skräp från balkongen.

Trappuppgångar

Trapphuset och trappuppgångar är viktiga utrymningsvägar. Det är därför av yttersta vikt att de inte blockeras av cyklar, barnvagnar, etc. Om en olycka är framme måste räddningstjänsten fort och obehindrat ta sig fram i trapphusen. Det ska även vara lätt för städpersonal, tidningsbud och brevbärare att ta sig fram. Dörrmattor får inte läggas i trapphuset.

Tvättstuga och torkrum

Tvättstugan är det gemensamma utrymme som troligen används mest i hela fastigheten. Respektera bokade tvättider och avsluta tvättpassen i rätt tid. Det är de boende som gemensamt ansvarar för städning och rengöring av tvättutrymmena. Det finns städanvisningar anslagna i varje tvättstuga. Lämna tvättstugan och torkrummet i det skick du själv skulle vilja finna dem.

 

Jour

Vid akuta fall utanför förvaltnings- och servicekontorets öppettider, kontakta 040-930350

Kontakta inte jourtjänst om åtgärden kan vänta till våra kontorstider. Skador som förvärras till exempel vattenläckage och liknande måste naturligtvis åtgärdas omgående. 

Felanmälan

Om du vill anmäla ett fel i din lägenhet gör du det lättast via mina sidor. Du kan också ringa vårt kontor på våra telefontider.